28.August 2009

Besuch in Wuppertal bei Shakarri Ashima Surayya, Shakarri Chana Carrasha und Shakarri Chanya Shani

Shakarri Ashima Surayya
Shakarri Chanya Shani
Shakarri Ashima Surayya
Chenzira, Chanya und Chana
Shakarri Chana Carrasha
Chenzira, Alima, Aschambella, Chana, Ashima und Chanya
Schwebebahn in Wuppertal